hétfő, október 18, 2021

Adatkezés

Felhasználók: alapcsomag
Hatályos: 2018-05-24

Törvényi háttér

 

Felhasználók: alapcsomag és a többi csomagra is vonatkozóan. Hatályos: 2018-05-24 -i napon.

Adatkezelésünk mostantól a 2018. május 25-én hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendeletnek (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelet - a „GDPR” is megfelel, ennek érdekében számos, a Felhasználóink adatait védő intézkedést tettünk.

Ezzel kapcsolatban Önnek nincs különösebb teendője, de kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az új szabályoknak megfelelően megváltozott Általános Szerződési Feltételeinket mely tartalmazza a megváltozott Adatkezelési „GDPR” tájékoztatónkat, mivel fontos információkat tartalmaz adatai kezeléséről.


Szerződés alapján történő adatkezelés, nem nyilvános elérésű adatbázissal, személyes adatok kezelése nem történik. A fentiek miatt nyilvános adatkezélési azonosítóra nincs szükség.


Vonatkozó részlet a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló vonatkozó törvényből

35. Adatvédelmi nyilvántartás

65. § (1) Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Hatóság hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: adatvédelmi nyilvántartás) vezet, amely - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - tartalmazza

a) az adatkezelés célját,

b) az adatkezelés jogalapját,

c) az érintettek körét,

d) az érintettekre vonatkozó adatok leírását,

e) az adatok forrását,

f) az adatok kezelésének időtartamát,

g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,

h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,

i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét,

j) a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait.

(2) Az adatvédelmi nyilvántartás a nemzetbiztonsági szervek adatkezelései tekintetében a nemzetbiztonsági szerv nevét és címét, az adatkezelés célját és jogalapját tartalmazza.

(3) Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely

a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik;

b) egyház, vallásfelekezet, vallási közösség belső szabályai szerint történik;

c) az egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségével, egészségi állapotával kapcsolatos személyes adatokra vonatkozik gyógykezelés vagy az egészség megőrzése, társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából;

d) az érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes adatokra vonatkozik;

e) a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által érintett személyeknek az eljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adataira, vagy a büntetés-végrehajtás során a büntetés-végrehajtással összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozik;

f) a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatokat tartalmaz, feltéve hogy - törvényben meghatározottak szerint - az adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszik;

g) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató olyan adatait tartalmazza, amelyek kizárólag saját tájékoztatási tevékenységét szolgálják;

h) a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra,

i) a levéltári őrizetbe vett iratokkal összefüggésben valósul meg.

(4) Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet.

66. § (1) A személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét az adatkezelő - a kötelező adatkezelés kivételével az adatkezelés megkezdése előtt - kérelmezi a Hatóságnál. A kötelező adatkezelés, valamint a 68. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével az adatkezelés a nyilvántartásba vételt megelőzően nem kezdhető meg.

(2) A kötelező adatkezelés nyilvántartásba vételét az adatkezelő az adatkezelést elrendelő jogszabály hatálybalépését követő húsz napon belül kérelmezi a Hatóságnál.

(3) A nyilvántartásba vétel szempontjából az eltérő célú adatkezelések önálló adatkezelésnek minősülnek, abban az esetben is, ha a kezelt adatok köre azonos.

(4) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 65. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti adatokat.

67. § Az adatvédelmi nyilvántartásba vételért a kötelező adatkezelés nyilvántartásba vétele kivételével a miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

68. § (1) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel a Hatóság az adatkezelést a kérelem megérkezésétől számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem tartalmazza a 65. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti adatokat.

(2) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel ha a Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet határidőben nem bírálja el, az adatkezelő az adatkezelést a kérelemben foglaltak szerint megkezdheti.

(3) A (4) és (5) bekezdés szerinti adatkezelést a Hatóság a kérelem megérkezésétől számított negyven napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem tartalmazza a 65. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti adatokat és az adatkezelőnél a jogszerű adatkezelés feltételei biztosíthatók.

(4) Ha a kérelem olyan - az (5) bekezdésben meghatározott - adatkezelés nyilvántartásba vételére irányul, amely az adatkezelő korábban nyilvántartásba vett adatkezelésével nem érintett adatállományra vonatkozik, illetve amely az adatkezelő korábban nyilvántartásba vett adatkezelésénél nem alkalmazott, új adatfeldolgozási technológia alkalmazását teszi szükségessé, a nyilvántartásba vétel feltétele, hogy az adatkezelőnél a jogszerű adatkezelés feltételei biztosíthatók legyenek.

(5) A (4) bekezdésben foglalt nyilvántartásba vételi feltétel, az abban meghatározottak szerint

a) az országos hatósági, munkaügyi és bűnügyi adatállományok kezelésére;

b) a pénzügyi szervezetek és közüzemi szolgáltatók ügyfelekre vonatkozó adatkezelésére;

c) az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkozó adatkezelésére

vonatkozik.

(6) A Hatóság az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemnek helyt adó határozatának tartalmaznia kell az adatkezelés nyilvántartási számát, amelyet az adatkezelőnek az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetni. A nyilvántartási szám az adatkezelés azonosítására szolgál, és nem tanúsítja a nyilvántartásba vett adatkezelés jogszerűségét.

(7) A 65. § (1) bekezdés b)-j) pontja szerinti adatok megváltozása esetén az adatkezelő a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül változásbejegyzési kérelmet nyújt be a Hatóságnak. A változásbejegyzési eljárásra az (1), (3) és (5) bekezdésben foglalt szabályokat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a kérelemnek csak a megváltozott adatokat kell tartalmaznia.

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2021-10-18

A nyilvantartas.e-termekdij.hu weboldal általános szerződési feltételei

A weboldalt használók az oldal használatával, mint ráutaló magatartással elfogadják jelen általános szerződési feltételeket. Amennyiben ezekkel részben vagy egészben nem ért egyet kérjük az oldalt hagyja el.

BővebbenÁltalános Szerződési Feltételek

Impresszum

Felhasználók: admin
Hatályos: 2018-05-24

Termékdíj nyilvántartás üzemeltetői adatok

e-Termékdíj.hu Kft.
Online termékdíj nyilvántartás üzemeltetői/adatkezelői adatok.
e-Termékdíj.hu Kft.
Termékdíj nyilvántartás on-line
 

Üzemeltető: 

e-Termékdíj.hu Kft.

Székhely cím:

2735 Dánszentmiklós, Írsai út 10.

Iroda:

1118 Budapest, Holdvilág utca 11.

Telefon:

+36 1 201 4606

 Adószám, Közösségi adószám:

14188756-2-13, HU14188756

Cégjegyzékszám:

Cg 01-09-892896

Adatkezelési azonosítószám:

NAIH-96614/2016.

Bankszámlaszám:

OTP Bank Nyrt. 11712004-29908708

Ügyfélszolgálat elérhetősége és ideje:

+36 1 201 4606

Hétfőtől péntekig 09:00-16:00-ig

On-line ügyfélszolgálat:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tárhelyszolgáltató:

3 in 1 Hosting Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1

Termékdíj nyilvántartás árlista

Hatályos: 2021-10-18

Termékdíj nyilvántartás hatályos árlistája (2017.)

 

 

Alapcsomag

 • Nyilvántartás on-line vezetése 365 nap
 • Módosítási lehetőség Korlátlan
 • Törlési lehetőség (?)
 • 1 konkrét nyilvántartási tétel nyomtatása (?)
 • Alapfunkciók
25.000,- forint / év

Bővített csomag

Ajánlott
 • Nyilvántartás on-line vezetése 365 nap
 • Módosítási lehetőség Korlátlan
 • Törlési lehetőség (?)
 • 1 konkrét nyilvántartási tétel nyomtatása (?)
 • Nyilvántartás excel exportja XLS formában Korlátlan
 • Bővített funkciók
45.000,- forint / év

Extra csomag - Hamarosan

 • Nyilvántartás on-line vezetése 365 nap
 • Módosítási lehetőség Korlátlan
 • Törlési lehetőség (?)
 • 1 Konkrét nyilvántartási tétel nyomtatása (?)
 • Nyilvántartás excel exportja XLS formában Korlátlan
 • Összesítések termékdíj köteles adatokra Korlátlan
 • Bővített funkciók
75.000,- forint / év

Ha meg akar felelni a jogszabályi kötelezettségének
Az on-line termékdíj nyilvántartás használatával egyszerűen és könnyen eleget tehet a termékdíjas szabályozásban meghatározott kötelezettségének úgy, hogy semmilyen programot nem kell vennie. Amennyiben a bevallási kötelezettségétől is szeretne megszabadulni akkor ezt is ránk bízhatja. e-Termékdíj.hu Kft. Érdeklődjön itt az oldalon a központi elérhetőség alatt vagy telefonon a +36 1 201 4606 számon, de írhat e-mailt is az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

 

A feltüntetett árak bruttó árak és egy kötelezett nyilvántartási adataira vonatkoznak.

 

Október 2021
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ügyfélszolgálat